© 2014 / K3 Ultra - CAD software Intuitivní uživatelské rozhraní = jednoduché ovládání Práce se software ArchiTECH.PC je velmi pohodlná a rychlá ! Projekt je vždy jen jeden soubor, který obsahuje všechna data a může s ním být manipulováno prostřednictvím všech funkcí operačního  systému Microsoft Windows Uživatelské rozhraní Windows je použito ve všech dialogových oknech, při otevírání a editaci projektů, půdorysů i knihoven ... Technika “DRAG and DROP” je použitelná ve všech částech software ArchiTECH.PC Kurzor je inteligentní a informativní. Díky tomu nemusíte zadávat žádné příkazy Kliknutí pravým tlačítkem myši vyvolává kontextuální pop-up menu s dalšími příkazy, které pružně reagují na aktuální situaci v pracovní ploše Klávesové zkratky a funkční klávesy jsou volně definovatelné dle požadavků a zvyklostí uživatele Plovoucí menu nástrojů je vždy ihned dostupné On-line nápověda, referenční manuál a tipy nástrojů jsou přístupné pomocí příkazu menu <Nápověda - Manuál pro ArchiTECH.PC> nebo stiskem klávesy F1 (popř. Shift+F1) ArchiTECH.PC je objektově - orientovaný CAD software vytvořený v jazyce C++, který zajišťuje nejvyšší výkon a stabilitu Přehled o všech částech projektu poskytuje správce projektu Je podporován široký rozsah datových formátů pro export / import dat Maximální velikost pracovní plochy a sloupce nástrojů Maximální velikost pracovní plochy je zajištěna pomocí sloupců nástrojů. Levý sloupec nástrojů  - obsahuje 16 základních nástrojů, které vytvářejí 3D model stavby (zdi, desky, střechy, schodiště, stavební objekty, terén ...) nebo 2D kreslící nástroje (čára, oblouk, kóta, kružnice, elipsa, šrafování, text, čára řezu ...). Pravý sloupec nástrojů  - obsahuje v daném okamžiku jen potřebné nástroje.                                        Tento systém je velmi efektivní ! Kliknutím na ikonu nástroje v levém sloupci jsou vám okamžitě k dispozici všechny podřízené nástroje. Diskriminace dle právě aktivního nástroje  Umožňuje uživateli přímý přístup k prvkům modelu stavby, které odpovídají právě zvolenému aktivnímu nástroji. Není tedy nutné provádět změnu nastavení kreslících vrstev kvůli nalezení nebo editaci některého prvku stavby ! Všechny editační operace v pracovní ploše jsou vztaženy vždy k prvkům stejného typu jako je právě aktivní nástroj - tím je maximálně eliminována možnost vzniku chyb, které by mohly vzniknout editací prvku nástrojem jiného typu ! Funkce editace prvků se společným bodem nebo hranou Umožňuje uživatelům provádět editaci prvků modelu stavby, které se stýkají ve společném bodě nebo mají společnou hranu. Umístěním kurzoru do společného bodu nebo hrany a stisknutím klávesy PgUp/PgDn se prvky postupně vyznačí detekční barvou. A pak již není již nic jednoduššího jak je přímo editovat. Inteligentní kurzor Kurzor automaticky nachází v pracovní ploše přesnou matematickou polohu u všech prvků stavby. A to jak v půdoryse tak i ve 3D prostoru. Je inteligentní a mění svůj tvar rozdílně, v závislosti na tom co je kurzorem v pracovní ploše detekováno. Díky tomu se nemusíte učit žádné příkazy ! Aktuální kurzor  Implicitně má kurzor tvar šipky, je-li umístěn mimo pracovní plochu. Pomocí tohoto tvaru kurzoru můžete provádět výběr příkazů menu, změnu nástrojů atd. V pracovní ploše má kurzor tvar křížku. Satelitní kurzor   Satelitní kurzor zobrazuje skutečnou pozici kurzoru, je-li aktivován pohyb kurzoru po konstrukční mřížce. Kurzor tvaru trojzubce  Kurzor změní svůj tvar na trojzubec, jestliže nalezne konstrukční čáru zdi, desky, střechy nebo šrafování. Kurzor tvaru V  Kurzor změní svůj tvar na V, jestliže nalezne manipulační bod kteréhokoliv konstrukčního prvku. Například to může být konec zdi, roh desky, roh střechy, konec čáry nebo oblouku atd. Kurzor tvaru pera  Kurzor má tvar pera, během konstruování, měření vzdáleností a když aktuální nástroj očekává zadání nového bodu. Provedení kurzoru záleží na typu prvku právě nalezeného během konstruování. Kurzor mění svůj tvar na speciální provedení, když nalezne významné konstrukční body (střed, kolmici, průsečík a tečnu). Dále kurzor obsahuje dodatečnou informaci, je-li provedena aretace souřadnic, triangulace, rozbití prvků nebo je-li kurzor mimo 3D pracovní rovinu. Kurzor tvaru 3D šipky Kurzor má tento tvar, provádíte-li manipulaci s modelem stavby ve 3D prostoru. ArchiTECH.PC 8 Parametrické stavební objekty Půdorysy / detaily Řezy / 3D řezy / čelní pohledy / perspektivy Zaměření stávajících stavů / ze stativu Import a modelace terénu Bioklimatické výpočty Situace / TZB knihovna Vytyčení / GPS systémy a souřadnice Profesionální vizualizace a animace Post-processing 3D modelace a 3D editace 2D / 3D OpenGL 3D modelace / 3D editace Výkazy výměr Integrovaný tisk Všechny nástroje pro stavební projekci, architekturu a vizualizace v jednom produktu ... ® ... be others